دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب - آسمان فایل
تیر
۲۰
۱۳۹۵

دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

آموزش علوم و فناوري يكي از پايه‌هاي اساسي آموزش و پرورش است كه تأثير مستقيم آن در توسعه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و افزايش سرمايه هاي مادي و معنوي يك جامعه به خوبي مشخص شده‌است. تحقیق دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب را در ادامه مطلب می توانید دانلود کنید.

دانلود پایان نامه دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

توضیحات تحقیق بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

عنوان: بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات:۱۰۵

چکیده و فهرست مطالب تحقیق دانلود پایان نامه دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید.

چکیده:

این مطالعه ،باهدفبررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب  می باشد که درسال۱۳۹۴مشغول به تحصیل بودند .روش نمونه گیری،تصادفی خوشه ای چند مرحله ای می باشد .به این ترتیب که بین کلیه مدارس ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب،ودرمدرسه مذکور۴گروه آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب ومورد بررسی قرارگرفتند با توجه به طرح تحقیق، تعداد هریک از افراد درگروه های چهارگانه موردبررسی۲۵نفر می باشد، به این ترتیب ۱۰۰نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند.این تحقیق ازنظرهدف ،کاربردی وازنظرنحوه ی اجرا ،نیمه آزمایشی وبا استفاده از طرح چهار گروهی سولومن انجام گرفته است.ابزار اصلی دراین تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش میزان یادگیری ویادداری دانش آموزان وهمچنین جهت سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از تست انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر(۱۹۸۱)استفاده گردید.
جهت تحلیل داده ها از نرم افزار
SPSS و روش آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها، میانگین،مد،میانه،واریانس،انحراف معیار. استفاده می شودو در بخش استنباطی از آماره لون به منظورآزمون برابری واریانس ها،وازتحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین های مستقل استفاده گردید..

فهرست مطالب:

تشکر وقدردانی
تقدیم
چکیده

۱-فصل اول:کلیات

۱-۱-مقدمه:
۱-۲-بیان مسئله
۱-۳-ضرورت واهمیت تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۵-فرضیات تحقیق
۱-۶-تعاریف نظری واژگان بکار رفته درتحقیق
۱-۷- تعاریف عملیاتی واژگان بکار رفته درتحقیق

۲-فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-مبانی نظری تحقیق
۲-۱-۱-مقدمه
۲-۱-۲-.تعریف روش تدری
۲-۱-۳-اهمیت شناخت روش های تدریس
۲-۱-۴-تناسب سنجی روش های تدریس
۲-۱-۵-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی
۲-۱-۶-تعریف بدیعه پردازی
۲-۱-۷-هدف الگوی بدیعه پردازی
۲-۱–اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی
۲-۱-۹-مزایای روش بدیعه پردازی
۲-۱-۱۰-مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی
۲-۱-۱۱-شرح وبسط قیاس
۲-۱-۱۲-کاربردقیاس در علوم تجربی
۲-۱-۱۳-نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی
۲-۱-۱۴-چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی
۲-۱-۱۵-مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی
۲-۱-۱۶-روش های تدریس سنتی ومتداول
۲-۱-۱۷-ماهیت یادگیری
۲-۱-۱۸-تعاریف یادگیری
۲-۱-۱۹-انواع یادگیری
۲-۱-۲۰-عوامل موثر بریادگیری
۲-۱-۲۱-بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری
۲-۱-۲۲-پیشینه نظریه های یادگیری
۲-۱-۲۳-یادداری
۲-۱-۲۴-انگیزه پیشرفت تحصیلی
۲-۱-۲۵-نقش انگیزش در یادگیری
۲-۲-مبانی تجربی تحقیق
۲-۲-۱-تحقیقات داخلی
۲-۲-۲-تحقیقات خارجی

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱-روش تحقیق
۳-۲-جامعه آماری
۳-۳-روش نمونه گیری وحجم نمونه
۳-۴-روش جمع آوری اطلاعات
۳-۵-ابزارهای مورد استفاده
۳-۶-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی
۳-۷-روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها
۳-۸-روایی ابزار اندازه گیری
۳-۹-روش پایایی پرسشنامه های مورد استفاده
۳-۱۱-چگونگی نمره گذاری وتحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

۴-۱-مقدمه
۴-۲-مقایسه وتحلیل پیش آزمون ها
۴-۳-مقایسه وتحلیل آزمون های یادگیری
۴-۴-مقایسه وتحلیل آزمون های یادداری
۴-۵-مقایسه وتحلیل آزمون های انگیزش پیشرفت تحصیلی

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

۵-۱-مقدمه:
۵-۲-خلاصه پژوهش
۵-۳-بحث وتفسیر یافته ها
۵-۴-پیشنهادات
{۵-۱-۴-پیشنهادات کاربردی
۵-۲-۴-پیشنهادات پژوهشی
۵-۵-محدودیت ها
فهرست منابع:
الف-منابعفارسی
ب-منابع لاتین

هم اکنون می توانید تحقیق بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب را به قیمت ۱۷۰۰۰ تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.

در صورتی که هرگونه اطلاعاتی شامل پروژه، مقاله، تحقیق، پایان نامه، گزارش کارآموزی و … در مورد هر موضوعی در اختیار دارید که مالکیت آن برای خودتان است. نیاز به خرید و پرداخت هزینه نیست، ما با شما تبادل فایل خواهیم داشت. کافیست عنوان و فهرست فایل خودتان را برای ما ارسال کنید، تا پس از بررسی توسط پشتیبانی سایت، راهنمایی های لازم برای تان ارسال شود. ما در کمتر از ۲ ساعت مورد را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند.

برای تبادل فایل ها و اطلاعات با ایمیل زیر در ارتباط باشید.
ایمیل پشتیبانی: contact-us@asemanfile.ir

توجه : لطفا از این پایان نامه جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده کنید و از ارایه مستقیم آن به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی به استاد خودداری کنید.
در صورتی که هرگونه اطلاعاتی شامل پروژه، مقاله، تحقیق، پایان نامه، گزارش کارآموزی و … در مورد هر موضوعی در اختیار دارید که مالکیت آن برای خودتان است. نیاز به خرید و پرداخت هزینه نیست، ما با شما تبادل فایل خواهیم داشت. کافیست عنوان و فهرست فایل خودتان را برای ما ارسال کنید، تا پس از بررسی توسط پشتیبانی سایت، راهنمایی های لازم برای تان ارسال شود. ما در کمتر از ۲ ساعت مورد را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. برای تبادل فایل ها و اطلاعات با ایمیل زیر در ارتباط باشید. ایمیل پشتیبانی: contact-us@asemanfile.irبرای ارسال سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد، از فرم زیر استفاده کنید

فقط به سوالاتی پاسخ داده می شود که مرتبط با موضوع فوق باشد.